Poradenství a služby FIDES AGRO

Komplex poradenství je zajišťován vlastními odborníky spolu s externími poradci. Naší snahou je dosáhnout nejenom dobrých chovatelských výsledků (dojivost, kvalita mléka, přírůstek ve výkrmu, zmasilost, zdraví, reprodukce, odchov mláďat apod.), které jsou nepochybně předpokladem úspěšného chovu, ale především dobrých ekonomických výsledků. Cílem není farma opájející se papírovými ukazateli, ale prosperující, zdravý chov. Je třeba připomenout, že žádné poradenství nenahradí denní práci ve stáji. Poradce má proti chovateli výhodu a povinnost shrnutí postupů a zkušeností, které se osvědčily v praxi, poskytování návodů na řešení konkrétní situace v daném chovu, eventuálně prosazení požadavků na její zlepšení.

Objemná krmiva

Vzhledem k nepostradatelnému vlivu objemných krmiv na produkci, reprodukci a zdraví je v našem poradenství tomuto bodu věnována mimořádná pozornost nejenom prostřednictvím laboratorních rozborů, ale již od plánování produkce těchto krmiv:

 • Výběrem vhodných plodin pro danou oblast, a to po stránce výživné hodnoty, vhodnosti k pěstování a konzervace.
 • Vypracováním pícninářských plánů – stanovením osevních ploch podle počtu chovaných zvířat, výnosů a předpokládané krmné dávky.
 • Určením optimální doby, způsobu a organizace sklizně.
 • Doporučením vhodných způsobů konzervace a prodejem biologických silážních prostředků.

Laboratorní vyšetření

Podstatnou součást našeho servisu tvoří:

 • Odběr objemných a jadrných krmiv, analytický rozbor nutný pro sestavení krmných dávek a směsí na vlastním počítačovém programu.
 • Kontrola krmných dávek přímo v chovu (vizuální hodnocení, separační box), odběr krmných směsí, směsných krmných dávek a jejich laboratorní analýza.
 • Vizuální a laboratorní hodnocení zdravotní nezávadnosti krmiv.
 • Laboratorní stanovení sušiny

Kontrola zdravotního stavu

Tato služba je prováděna ve spolupráci s odbornými ústavy, veterinárními lékaři, případně smluvním veterinárním lékařem a zahrnuje:

 • Odběr a hodnocení bachorových šťáv a výkalů.
 • Kontrolu zdravotního stavu telat a selat, odběr nezbytných vzorků pro laboratorní vyšetření (bakteriologie, virologie apod.).
 • V indikovaných případech metabolické testy.
 • Kontrolu zdravotního stavu končetin a návrh opatření na jeho zlepšení.
 • Kontrolu reprodukce, její organizace a vlivu výživy na dosažené reprodukční ukazatele.
 • Kontrolu chování zvířat.
 • Nezbytnou součástí je také vyhodnocení rozborů mléka.

Hodnocení ekonomiky chovu

Hodnocení je nezbytné provádět v součinnosti s celým vedením podniku (např. formou kontrolních dnů). Podle požadavků chovatele lze hodnotit:

 • Produkční účinnost použitých krmiv a krmných dávek.
 • Náklady na krmiva, na jednotku produkce, ocenění objemných krmiv ve vztahu k jejich kvalitě.
 • Veškeré ekonomické ukazatele ve srovnání s obecně uváděnými údaji nebo jinými chovateli.

Komplex poradenství zahrnuje také konzultace k výstavbě a rekonstrukci stájí, větrání a ustájení, organizace skupin a přesunů zvířat. Naši poradci jsou pravidelně informováni o aktuálních cenách surovin a nákupních cenách zemědělských produktů.